Gemeente Venlo mengt zich in conflict Montessorischool Venlo

Door NEWWORLD, woensdag 15 juli 2015 07:40

Gemeente Venlo mengt zich in conflict Montessorischool Venlo

De inwoners van de gemeente Venlo zijn erbij gebaat, dat er op alle scholen in de gemeente een prettig en veilig schoolklimaat heerst waarbij de leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Het gegeven dat er binnen de Montessorischool in Venlo sprake is van een conflict tussen een substantieel deel van de ouders en leerkrachten enerzijds en het bevoegd gezag van de Stichting Mozon anderzijds, baart de gemeente in dat opzicht dan ook zorgen. Zeker nu ze signalen ontvangen dat door het uitblijven van een oplossing in dit conflict, een substantieel aantal ouders het voornemen heeft hun kinderen komend schooljaar bij andere scholen in te schrijven.

Op basis van de geldende wet- en regelgeving heeft de gemeente slechts een beperkte taak voor wat betreft het mede vorm en inhoud geven aan het lokale onderwijsbeleid. Naast het bieden van impulsen aan het onderwijs achterstandenbeleid (voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen met taalachterstanden) is het bieden van adequate onderwijshuisvesting de belangrijkste taak van de gemeente. Gelet op de bij wet bepaalde vrijheid van richting en inrichting van het onderwijs ligt de onderwijsinhoudelijke verantwoordelijkheid volledig bij de schoolbesturen. De gemeente dient zich daarom terughoudend op te stellen in het gerezen conflict bij de Venlose Montessorischool.

Volgens de gemeente Venlo verdient het de voorkeur dat alle belanghebbenden erin zouden slagen om de huidige situatie binnen de Venlose Montessorischool zelf op te lossen. Op basis van de signalen die wij de afgelopen weken vanuit diverse geledingen hebben ontvangen, lijkt het er echter op dat partijen zelfstandig niet nader tot elkaar weten te komen. Daarom heeft de gemeente reeds een week geleden ondersteuning in de vorm van mediation aan partijen aangeboden om tot een oplossing voor het gerezen conflict te komen. Het gaat dan om het faciliteren van mediation door een onafhankelijke commissie van wijze personen.

De belangrijkste formele taak van de gemeente Venlo betreft de wettelijke taak om zorg te dragen voor adequate onderwijshuisvesting. Hiervoor heeft de gemeenteraad de “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Venlo 2010” vastgesteld. Het gemeentebestuur van Venlo heeft het standpunt ingenomen, dat zij onverkort wenst vast te houden aan de Verordening. Dit betekent voor scholen die leerlingen van de Venlose Montessorischool overnemen geen extra middelen beschikbaar komen voor onderwijsleerpakketten en meubilair.

Daarnaast dient er gezien de leegstand van leslokalen op diverse scholen eerst gebruik te worden gemaakt van deze leegstand voordat er sprake kan zijn van uitbreiding van scholen met (tijdelijke) leslokalen. Gezien de totale leegstand op scholen in de omgeving van de Montessorischool, kan geconcludeerd worden dat er voldoende leegstand is om indien noodzakelijk alle kinderen van de Montessorischool in bestaande leslokalen te huisvesten. Wanneer we naar de leegstand per school kijken, betekent dit wel dat niet meer dan maximaal 5 groepen leerlingen (ca 125 leerlingen) op één locatie gehuisvest kunnen worden. Dat betekent dat indien er meer leerlingen de overstap naar één scholenkoepel maken, leerlingen dan ook over meerdere locaties zullen moeten worden verdeeld.

Dit beleid wordt al vele jaren door de gemeente toegepast. Meerdere uitbreidingsverzoeken van scholen zijn in de afgelopen jaren afgewezen wegens leegstaande leslokalen in scholen in de omgeving. Mede gelet op mogelijke precedentwerking ziet het gemeentebestuur geen ruimte om het huidige beleid aan te passen of voor het Montessorionderwijs een uitzondering te maken.

(Bron: Gemeente Venlo)


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.