Gemeente Venlo op de weg omhoog

Door NEWWORLD, zaterdag 26 september 2015 05:00

Gemeente Venlo op de weg omhoog

De begroting 2016-2019 van Venlo sluit qua toonzetting aan op de miljoenennota. De economische crisis is eindelijk voorbij en dit vertaalt zich in positieve groeicijfers. Abrupte bezuinigingen zijn in Venlo niet (meer) aan de orde. De OZB houdt gelijke tred met de inflatie; een meevaller op de Afvalstoffenheffing wordt teruggegeven aan de burger. Zodoende dalen volgend jaar de gemeentelijke woonlasten met ruim 2 procent. Op subsidies hoeft niet meer algemeen te worden gekort; alleen wordt volgend jaar de inflatie niet volledig gecompenseerd.

Echter de boodschap is ook dat voor de gemeente, waakzaamheid geboden blijft. De afgelopen jaren hebben een zware wissel getrokken op de gemeentefinanciën. De inkomsten van de gemeente gaan ook omlaag en de onzekerheden in het sociale domein zijn groot. Hetzelfde geldt voor de grondexploitaties. Al met al sluit de begroting na een aantal ingrepen met een bescheiden plus; het college stelt voor om hiermee de reserves aan te vullen want dat is dringend nodig.

"Venlo is een ambitieuze gemeente en dat merken we ieder jaar bij het opstellen van de begroting," licht wethouder Wim van den Beucken toe. "We willen projecten realiseren en die kosten geld. Tegelijk moeten we onze taken zo efficiënt mogelijk uitvoeren en liggen er nog forse taakstellingen op ons bord. Volgend jaar kunnen we, halverwege de rit, vaststellen dat het college op koers ligt met de uitvoering van het coalitieakkoord. Maar ook dat we er nog lang niet zijn... De lijn is dat we blijven investeren maar daarbij ook nadrukkelijk kijken naar de provincie, voor de projecten met regionale uitstraling. En dan doel ik met name op de Brightlands Campus Greenport Venlo, het Kazernekwartier en Venlo als kennisstad. Eerste prioriteit is nu het versterken van het financiële fundament."

2015 was een jaar van grote veranderingen in het sociale domein. In zorg, welzijn en participatie gaat 202 miljoen euro om en dat is meer dan de helft van de gemeentelijke uitgaven. Nu al is duidelijk dat de inkomsten met ongeveer 10 miljoen zullen gaan dalen. Hier past dus behoedzaamheid.

Venlo stijgt met stip op de lijst van gemeenten met banengroei - een gevolg van recente acquisities van grote logistieke dienstverleners. Het mooie is dat daar veel banen bij zijn op middelbaar en lager niveau; daar profiteren alle Venlonaren van. Komend jaar gaat het Regionaal Werkbedrijf Noord-Limburg aan de slag om de gemaakte banenafspraken in te vullen.

De cultuuruitgaven blijven in hoofdzaak op peil; alleen wordt de inflatie niet volledig gecompenseerd. (De instellingen krijgen dus minder meer.) Wel kan Keramiekcentrum Tiendschuur met minder subsidie toe omdat de verhuizing naar Steyl voorlopig niet doorgaat. Het college stelt voor om de toeristen¬belasting te verhogen. Verder wordt een aantal besparingen bij nader inzien niet gehaald, voor een totaalbedrag van 1,7 miljoen. Dit speelt vooral bij onderwijsgebouwen, welzijnsaccommodaties en zwembad De Wisselslag.

In 2016 gaat het nieuwe stadskantoor open en dit wordt aangegrepen om een Cradle to Cradle jaar te organiseren. Venlo wil de wereld laten zien wat de potentie van C2C is voor een betere, schonere en eerlijker wereld. Hiervoor wordt eenmalig 250.000 euro onttrokken aan het grondbedrijf van TradePort Noord. Dit kost Venlo dus geen geld. Ook op andere gebieden loopt Venlo voorop: samen met vier andere gemeenten en in overleg met het rijk, gaat men een gebiedsdekkend Omgevingsplan opstellen dat de traditionele bestemmingsplannen moet gaan vervangen. Het gaat hier om een pilot. Ook worden nieuwe plannen aangekondigd voor vastgoedbeheer, groenbeheer en onkruidbestrijding. Komend jaar neemt men ook het parkeerbedrijf en de sportzalen onder de loep. En er komt geld voor maatschappelijke stages en een toeristische fietsroute langs de Maas.

De gemeenteraad vergadert 8 oktober voor de eerste keer over de begroting. De algemene beschouwingen en besluitvorming zijn voorzien voor 5 respectievelijk 6 november.

(Bron: Gemeente Venlo)


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.